Om Hånden under Midtfyn

Vi er en ny landsbyklynge på Midtfyn kaldt,- ”Hånden under Midtfyn”, bestående af ca. 17 små landsbysamfund og bebyggelser, organiseret i fire selvstændige lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vi ligger sydvest for Ringe med Ringe som naturlig centerby. 

Inden for det sidste år er der opstået et samarbejde på Ringeegnen mellem landsbyklyngen ”Landet på Midtfyn” øst for Ringe, vores små lokalsamfund vest for og Ringe by. Samarbejdet udsprang af en borgerbudgetteringsproces i efteråret og er i ”working progress” til næste års borgerbudgettering under egnsidentiteten: ”Hånden og Ånden”.

Udfordringer

Men Ringeområdet er ikke harmonisk. Og samfundene vest for Ringe er slet ikke. Et lidt ”WildWest” område. 

På den modsatte side af Ringe, øst for, etableredes forrige år landsbyklyngen ”Landet på Midtfyn” (tidligere Ryslinge Kommune) i et område karakteriseret af tre store og stærke landsbysamfund, tre idrætshaller, fem større grundskoler (to folkeskoler + tre friskole), mange butikker og erhverv. 

Hos os, på vest siden af Ringe, hvor der bor lidt færre mennesker, er situationen markant anderledes end øst for. Vi har ingen større landsbysamfund. Ingen butikker. Fire grundskoler (to små friskoler samt en større friskole/efterskole samt en større folkeskole). Kun en idrætshal. Et foreningsliv med udfordringer. 

Et af lokalrådene har opløst sig selv pga. manglende perspektiv i arbejdet. Mange mindre erhvervsvirksomheder.

Der er manglende samarbejde mellem lokalområderne og manglende tradition for at ”gå over åen” 

Hvis vi ikke får klyngesamarbejdet i gang vest for Ringe, er vore institutioner og området generelt i fare for at blive marginaliseret på Midtfyn og på Ringeegnen.

Mulige potentialer

At udvikle en stærk klyngeidentitet omkring ”Hånden under Midtfyn”, er vigtig for at løfte hele ringeområdet. Det unikke i vores landsbyklyngedannelsesprojekt er, at den skal fungere i samarbejde med en centerby og en nærliggende anden landsbyklynge.

Vi har i ”Hånden under Midtfyn” tradition for virkelyst og for stærke fællesskaber. En stærk lokal identitet er den Grundtvig-Koldske. Men vi har behov for at gentænke det vi gør. Og vi har behov for at både at få styrket den lokale organisering og styrket de tværgående alliancer i en ny klyngedannelse i området.

Vi har behov for at kunne udvikle os på 4 forskellige planer. (1) Det lokale, (2) i klyngeregiet, (3) på Ringeegnen og (4) i relation til kommunen. Et samarbejde kun på klyngeplan vil ikke give mening alene. 

Derfor betragter vi udviklingen af landsbyklyngen ”Hånden under Midtfyn” for en vigtig brik i et større puslespil. Der skal opbygges en fælles vision for klyngen, men sat i relation til både det lokale og det globale perspektiv med henvisning til Hanne Tanvigs model for lokal organisering og udvikling. Og det første globale perspektiv er samarbejdet på Ringeegnen og landsbyklyngen ”Landet på Midten”. Derfor har vi også behov for at etablere en stærk landsbyklynge for at kunne løfte endnu højere med centerbyen Ringe som nærliggende dynanamo.

Det er nærliggende at vi har mulighed for at øge bosætningspotentialet ved at skabe mere synergi mellem klyngeområdets ”markante aktører”: Foderstoffen, skolerne, kirker, forsamlingshuse, hallen samt entreprenante virksomheder og landmænd, samt de enkelte landsbyer. Samtidig er det er kæmpe potentiale i at udvikle på vores natur- og stedbundepotentialer. Vi har nogle unikke historier der burde genfortælles. 

Vores potentiale ligger i at koordinerer det fremadrettet i et tættere landsbyklyngesamarbejde.

Forberedelsen

Der har været afholdt opstartsmøder d 23.1. og 7.3. 2017 i henholdsvis Espehallen og Hillerslev, hvor der var et bredt fremmøde fra folke- og friskoler, menighedsråd, lokale erhvervsdrivende, foreninger, hal, forsamlingshus, lokalblad og private personer med interesse.

Der er nedsat en styregruppe bestående af interesserede personer fra alle områder, der har søgt og fået støtte af 
kommunen. Der er bevilliget 75.000 kr. 

Indsatsområder

Det overordnede formål med klyngesamarbejdet er, at skabe værditilvækst og bosætning. Dette er i
overensstemmelse med Faaborg-Midtfyn Kommunens udviklingsstrategi, hvori der er udlagt tre udviklingsspor;

  • Bosætning
  • Beskæftigelse og erhverv
  • Borgertilfredshed og omdømme

Koordineringsgruppen har på baggrund af borgermødet besluttet, at sætte fokus på flg. fire områder, som vil kunne generere nye muligheder og samarbejder, mhb. at forene os i en stærkere landsbyklynge.

  1. Ny fælles kommunikationsplatform der bygges op lokal, og kobler klyngemæssigt og regionalt på Ringeegnen.
  2. Fælles visionsplan både lokalt og klyngemæssigt for at finde fælles fodslaw og nye samarbejdsrelationer.
  3. Udvikling af en innovativ kultur, centreret omkring de fælles skoler/mødesteder/kirker, byggende på en fælles identitet og historier i klyngeregi.
  4. Udvikle/redefinere de stedbundepotentialer samt udvikle på naturpotentialer via en indsats med historiefortælling som initiator.

Et særligt opmærksomhedspunkt i etableringen af landsbyklyngesamarbejdet er samtidig, at få vores enkelte lokalsamfund til at fungere bedre. Derfor må klyngesamarbejdet udspringe af en samtidig styrkelse af den lokale organisering. Derfor skal arbejde med en bred folkelig involvering. 

Forankring

Klyngesamarbejdet ”Hånden under Midtfyn”, er i gang med at blive forankret i et samarbejde mellem kommunen, paraplyorganisationen Fynsland og de tre lokalsamfunds lokalråd, foreninger, institutioner, menighedsråd og virksomheder.

Vi har nu taget de første spæde skridt til, at opbygge et landsbyklyngesamarbejde, men i forløbet frem mod udformning af fælles visioner, er der behov for en mere nuanceret viden om egnen, samt en kompetent og fast hånd til at guide og facilitere vores proces.